Objektif Penubuhan

1. Sebagai sebuah badan yang berpegang kepada platform yang melaksanakan pendekatan 'wasatiah' (kesederhanaan) MISG-ABIM memainkan peranan yang penting disamping berganding tenaga bersama gerakan-gerakan dakwah yang lain dalam arena menegak, mengembang dan memperjuangkan cita-cita Islamiyah sesuai dengan ajaran asasi Al Quran Al Karim dan Sunnah Rasulullah s.a.w

2. Menjalankan kegiatan dakwah Islamiyah secara progresif kepada seluruh lapisan masyarakat.

3. Menggembleng tenaga belia Islam seluruhnya untuk sama-sama bekerjasama memberi bantuan dan sokongan untuk meningkatkan taraf kehidupan di dalam semua lapangan termasuk sosial, ekonomi, pelajaran, kebudayaan, falsafah dan teknologi.

4. Bekerjasama dan mempereratkan perhubungan dengan mana-mana badan yang mempunyai tujuan yang sejajar dengan ABIM tanpa mengira kaum bagi mewujudkan rasa persahabatan dan harmoni diperingkat kebangsaan dan antarabangsa.

5. Mewakili belia-belia Islam dipersidangan-persidangan di dalam dan luar negeri.

6. Menjalankan kegiatan-kegiatan lain yang tidak bercanggah dengan ajaran asasi Al-Quran dan As Sunnah.

No comments: